Начало Начало Новини История Прием Обучение Учители Училищен съвет Галерия Образователни услуги Контакти

На основание Решение № 479 на Министерския съвет от 05 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, НУ „Отец Паисий“ , гр. Пазарджик получи статут на иновативно училище.

Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите две учебни години е свързан с въвеждането на доброволчество и скаутство в извънкласната и извънучилищната дейност на учениците. Иновативните паралелки са: 2а клас – „Доброволци“ - 25 ученици, старши учител Диана Тилева; 2в клас – „Доброволци“ - 24 ученици, старши учител Елена Бишурова; 3в клас – „Скаути“ - 24 ученици, старши учител Бранимира Троянова.

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

Доброволчеството и скаутството в извънкласна и извънучилищна дейност като процеси на предаване на социален опит и развитие. Те са възможност, както на умения, така и на основна човешка потребност, начин на учене, на придобиване на знания и умения през целия живот. За учениците това са преживявания, които увеличават интереса и ангажиранастта с науката, увеличаване на постиженията без да се използват учебници, т.е. могат да се учат, да участват, да се забавляват и преживяват в неформална среда. От значение са моментите на натрупване на споделен социален опит, на развитие и възрастване, духовно удовлетворение, осъзнати жестове на дарителство, участие в приключения и предизвикателства. Използването на доброволческите екипи и скаутите като иновативни методи е не само полезно, но и необходимо. С прилагането на този иновативен подход ще се провокират и активират уменията на учениците, ще се повишат резултатите при усвояването на учебния материал. Чрез тези методи учениците ще бъдат в центъра на дейностите. Това ще гарантира активността им като участници в процеса на обучение, което ще повиши тяхната мотивация. В проекта ще се включат педагогически съветник, ресурсен учител, родители, представители на обществения съвет и партньорски организации. Продължителността на проекта e две години: - 2019/2020 и 2020/2021 учебна година. С реализиране на иновацията смятаме да постигнем осигуряване на ранна грижа за учениците и образованието, гарантиране на дългосрочното им развитие, учене и здраве. Да придобият гъвкави умения и компетентности, солидна основа за своите знания, развиват творческо и критично мислене, креативност и умения за съвместна работа, като изграждат личностни качества. Извънучилищните и извънкласните дейности ще бъдат подкрепящи за качественото образование. Използването на Доброволци и Скаути като иновация е част от неформалното образование и формирането на личността на децата, която е основна цел и мисия на образователната политика. Иновативните методи ще развият и утвърдят ценности като приобщаването и чувството за европейска гражданска принадлежност. У учениците ще се формират умения за управление на времето, работа в екип и ефективно общуване, солидарност, говорене пред публика, изобретателност, творческо мислене, социални и здравни компетентности. Учениците ще бъдат стимулирани да даряват своите умения и труд в подкрепа на достойни каузи, а времето, отделено като доброволци и скаути, ще има висока добавена стойност. Натрупаният опит ще стимулира широтата на възприятията и е връзката между доброволчеството, скаутството и образование.


© 2012 НУ „Отец Паисий” – гр. Пазарджик