Начало

Новини

История

Прием

Обучение

Учители

Училищен съвет

Галерия

Контакти

Начало …

Годината е 1929 – паметна за образователното дело в гр. Пазарджик – открива се НУ „Отец Паисий”. По решение на Училищното настоятелство през 1928 год. започва изграждането на сградата, която е завършена през следващата година. Училището е открито с тържество на 15 септември 1929 год. Оттогава носи името на един от най-великите българи от епохата на Възраждането – Паисий Хилендарски, събрал в една творба, в едно сърце чертите на хилядолетните пътища, за да създаде една малка книжчица в прослава на своя род и език – „История славянобългарска“.

Развитие ...

            В новосъздаденото училище започват обучението си ученици, разпределени в 3 паралелки начален курс и една предучилищна група с 3 учители. През периода 1940-1944 г. в сградата пребивават германски войскови части, които унищожават част от двора. Броят на учениците са увеличава през 1948 г., а  през 1950 г. обучението преминава на двусменен режим, директор е Мария  Градинарова. През 1962 г. е посроен втори етаж на сградата и физкултурен салон. От 1963 г.  до  1970 г. Начално училище „Отец Паисий” и VІІ Основно училище се обединяват и директор е Елена Арчева. До 1975 г. училищната сграда се предоставя за Немска гимназия, като една част от паралелките е преместена в ІІІ Основно училище, а останалата – в новопостроената сграда на ІV Основно училище. От 1975 г. сградата окончателно  се предоставя на НУ “Отец Паисий”, с директор Теменужка Павлова. Откриват се паралелки за шестгодишни първокласници и е поставено началото на целодневното обучение.Директор на училището от 1983г.-1995 г. е Митана Йончева.

В периода 1995-2007 г. са открити паралелки с избираеми учебни часове по  изобразително изкуство, хореография (направление – народен фолклор), музика (направление – класическо пеене с индивидуален час по пиано). Паралелките са 15, а учениците – 245. Разкрити са паралелки с чуждоезиково обучение  /английски език/. Развиват се и различни видове спорт. Ежегодно се организират екскурзии до интересни исторически местности, природни забележителности. Директор  е Феня Проданова,  учители - 24. От 2008 г. броят на учениците и паралелките непрекъснато се увеличава и  през 2014 г. стига 376 ученици, разпределени в 16 паралелки и една подготвителна група. Директор - Динка Танчева, учители - 27.

            Днес в НУ „Отец Паисий”, гр.Пазарджик се обучават 318 ученика от 1 до 4 клас, разпределени в 13 паралелки и 1 подготвителна група. Директор е Динка Танчева и 27 учители. Намаляването на приема и преминаването на едносменен режим на обучение е политика на МОН  и вече част от Стратегията за развитие на училището. Предлагат  се разнообразни избираеми учебни часове, индивидуални часове по пиано, занимания по интереси, богата извънкласна и извънучилищна дейност. Педагогическият екип  работи за развитие на потенциалните заложби и способности на всяко дете и неговото благополучие. Изгражда висок имидж през годините, в които формира позитивно мислене, оригиналност, амбиция, отговорност, вкус към нетрадиционното.

Училището има утвърдени институционални традиции, празници и ритуали. През 2018 г.  е първото училище в гр. Пазарджик със задължителна ежедневна ученическа униформа, като от 2019 г. е добавен нов елемент - вратовръзка с логото на училището. То е член  на Световният образователен форум, Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, еTwinning Live и School Education Gateway- участие в 7 международни училищни проекта и обмен на добри практики.

През 2019 г. е първото начално училище в град Пазарджик получило статут на иновативно. Стартира с 3 иновативни паралелки - Доброволци и Скаути. Иновацията е част от неформалното образование и формирането на личността на децата, която е основна цел и мисия на образователната политика. 

Изградена е  съвременна образователна среда: кабинети по ИТ, интерактивни дъски, мултимедийни проектори, достъп до интернет във всяка точка на училището, компютри и екрани във всяка класна стая, съвременен физкултурен салон, ресурсен кабинет, медицински кабинет, място за отдих.

           Инвестира се в съвременните образователни технологии и осмисляне свободното време на учениците. Използват се всички възможности за участия в национални и оперативни програми.

            Педагогическият екип  работи за създаване  на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене чрез разнообразни извънкласни дейности за всеки ученик, прилагане на модерни педагогически технологии и практическо приложение на знанията чрез екипна работа по учебни проекти, новаторски дух, представяне на положителни практики по учебни предмети, доклади на областни и национални конференции, публикации, участия в конференции, национални педагогически четения, доклади и споделен опит. Училищната култура се развива с прилагане на политика за интеркултурно, гражданско и здравно образование.

Училището разполага с пълен екип от специалисти (ресурсен учител, логопед, психолог) за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални  образователни потребности-допълнителна подкрепа. Разработена е система и алгоритъм за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие от педагогическите специалисти в процеса на училищното образование и добра съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители при  реализиране на дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

Изградени са изключително деликатни и добри взаимоотношения с родителите, осъществени  с различни форми на партньорство - екскурзии,  празници, тържества, благотворителни кампании, съдействие и подкрепа и дарения за подобряване на материално-техническата база.

            Разработен е много добър модел на взаимодействие с обществения съвет- срещи, съвместни работни групи, съдействие при организационни въпроси, организиране на  училищни тържества, концерти и др.

Поддържа се постоянно партньортво с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление, културните институции, НПО, социални партньори.

Постижения…

Наличие на постоянство при резултатите от НВО-ІV клас, класирани ученици за Областен кръг на олимпиада по математика, Областен кръг на интердисциплинарна олимпиада  „Знам и мога", три пъти носители  на приз „Клас на месеца 2018 г."- конкурс, организиран от Община Пазарджик и МКБППМН - ІV в клас е „Клас на годината за 2018 г." и е награден с екскурзия от Кмета на Община Пазарджик, първо и второ място в конкурса „С очите си видях бедата", 10 ученици с награди на Национален  конкурс „Моят учител е супер герой", трето място в Лекоатлетическо състезание „Лъвски скок”, награди за рисунка „Вода за всички. Всеки е важен“, организиран от Изпълнителната агенция по ОСВ, класирани  на национално ниво в конкурс „Рисувам за децата на Европа“, организиран от МОН и участие на национално ниво в състезанието по Английски език Longman Competition; трето място и парична награда на стойност 1000 лв. за училището в кампанията на ЕКОПАК „Рециклиращо предизвикателство“ и Община Пазарджик, ежегодна  годишна училищна награда за изявени ученици „Ученик на годината".

Учителите са мотивирани с грамоти, награди. Четирима са носители на отличието „Учител на годината” на Община Пазарджик  и един на почетна грамота „Неофит Рилски" на Министъра на образованието и науката. Директорът е  носител  на отличието на Община Пазарджик  "Директор на годината"  и  на почетна грамота „Неофит Рилски" - 2019 г. на Министъра на образованието и науката.

            Стотиците ученици и учители свързали съдбата си с НУ " Отец Паисий", гр. Пазарджик продължават да пишат  историята с любов...

© 2012 НУ „Отец Паисий” – гр. Пазарджик.                                                                                           Уеб дизайн: Емилия Бойкинова